GLOBAL EPIC

Platforma Global EPIC jest międzynarodową odpowiedzią na potrzebę innowacji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim stymulowanie współpracy międzynarodowej regionalnych ekosystemów,wykorzystującichlokalny potencjał, jednocześnie promując najlepsze lokalne rozwiązaniana arenie międzynarodowej.

Program Soft-landing

Soft-Landing Program (SLP) umożliwia rozwój działalności na arenie międzynarodowej, oferując firmom i przedsiębiorcom dogodne warunki do tzw. „miękkiego-lądowania”, czyli wejścia na rynek jednego z ekosystemów Global EPIC.

Podczas trwania okresu próbnego zarówno przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorcy wchodzący na nowy rynek mają zapewnione wszystkie niezbędne zasoby, które są konieczne do szybkiego i łatwego zaaklimatyzowania się w nowych warunkach rynkowych. Wśród nich znajdują się również usługi doradcze, takie jak: mentoring i doradztwo w kwestii obowiązujących warunków rynkowych, inkubatorów, zaangażowania akademickiego, czy innych kwestii praktycznych. Ponadto, zagwarantowana jest fizyczna przestrzeń biurowa, która pozwala na swobodną pracę w nowych warunkach.

W ramach SLP ułatwione staje się nawiązanie wartościowych kontaktów z kluczowymi osobami, organizacjami, czy instytucjami, a także stworzenie sieci partnerskiej czy rekrutacja nowych pracowników. Zwiększa to szanse na rzeczywiste pozostanie na rynku i rozpoczęcie współpracy z regionalnymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami, co przyczyni się do wzrostu potencjałunowych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i obarczone niskim ryzkiem wejścia.

Czas pandemii uświadomił wszystkim, jak ważna jest internacjonalizacja oraz wypracowanie wspólnej globalnej strategii, dlatego wychodząc naprzeciw nowym warunkom SLP daje możliwość w pełni wirtualnego i cyfrowego zaangażowania się we współpracę.

Uczestników inicjatywy oraz więcej informacji o Global EPIC znajdą Państwo na stronie: Global EPIC

GLOBAL EPIC

Global EPIC is an international cybersecurity initiative responding to the challenges of the modern world by facilitating global cooperation in the field of cybersecurity.

International Soft Landing Programme

Exploring a new market is now available and simple because of The Global EPIC Soft-Landing Programme (SLP) which offers companies and entrepreneurs a unique opportunity to ‘soft land’ for a trail period in the market of one of the Global EPIC ecosystems.

SLP provides entry into the international market with low-risk entry trial, and cooperation with partners from others countries. The programme gurantees access the resources, which are necessery to quick acclimatization to new market conditions.Among them, there are also advisory services, such as mentoring and advising on the applicable market conditions, incubators, academic involvement or other practical issues. In addition, there is a guaranteed physical office space that allows you to work freely in the new conditions.

As part of SLP, it becomes easier to establish valuable contacts with key people, organizations or institutions, as well as to create a partner network or recruit new employees. This increases thechances of actually remaining on the market and starting cooperation with regional and local enterprises, which will contribute to the growth of the potential of new technological and economic solutions. Participation in the program is free of chargé.

The time of the pandemic made everyone aware of the importance of internationalization and the development of a common global strategy, therefore, meeting the new conditions, SLP offers the possibility of fully virtual and digital involvement in cooperation.

Now in the „new COVID-19 times” we are aware of the importance ofinternationalization and a global cyber strategy, which is why SLP takes this forward and provides a completely virtual and digital possibility of cooperation.

For more information please visit the website: Global EPIC